Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10 - Psychozy.pl (2023)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) w Klasyfikacji ICD-10 – Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych

F00 – F09 Organiczne zaburzenia psychiczne
F10 – F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
F20 – F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
F30 – F39 Zaburzenia nastroju – afektywne
F40 – F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
F50 – F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F60 – F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
F70 – F79 Upośledzenie umysłowe
F80 – F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego
F90 – F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F99 Nieokreślone zaburzenia psychiczne

Dokładny wykaz rozpoznań ICD-10:

F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
F00.0 Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku
F00.1 Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku
F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera
F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nie określone
F01 Otępienie naczyniowe
F0l.0 Otępienie naczyniowe o ostrym początku
F01.1 Otępienie wielozawałowe
F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone
F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej
F02.0 Otępienie w chorobie Picka
F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba
F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona
F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona
F02.4 Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności (HIV)
F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej
F03 Otępienie bliżej nie określone
F04 Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05.0 Majaczenie bez otępienia
F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 Inne typy majaczenia
F05.9 Majaczenie, nie określone
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem, lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 Halucynoza organiczna
F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe (podobne do schizofrenii)
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju (afektywne)
F06.30 Organiczne zaburzenia maniakalne
F06.31 Organiczne zaburzenia dwubiegunowe
F06.32 Organiczne zaburzenia depresyjne
F06.33 Organiczne zaburzenia afektywne mieszane
F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6 Organiczna chwiejność afektywna (astenia)
F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.9 Nie określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.9 Nie określone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 Nie określone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

(Video) Zaburzenia psychiczne w uzależnieniu od alkoholu

F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F10- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
F11- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F12- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych
F14- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
F16- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych
F17- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F18- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników
F19- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych

F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

F20 Schizofrenia
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.1 Schizofrenia hebefreniczna
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4 Depresja poschizofreniczna
F20.5 Schizofrenia rezydualna
F20.6 Schizofrenia prosta
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju
F20.9 Schizofrenia, nie określona
F21 Zaburzenie typu schizofrenii (zaburzenia schizotypowe)
F22 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe
F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F22.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe
F22.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenie urojeniowe, nie określone
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone
F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25 Zaburzenia schizoafektywne
F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne
F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nie określone
F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29 Nie określona psychoza nieorganiczna

F30 – F39 Zaburzenia nastroju (afektywne)

(Video) Zdrowie i zaburzenia psychiczne – od objawu do systemów klasyfikacji ICD i DSM, L. Cierpiałkowska

F30 Epizod maniakalny
F30.0 Hipomania
F30.1 Mania bez objawów psychotycznych
F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
F30.8 Inne epizody maniakalne
F30.9 Epizod maniakalny, nie określony
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
F31.1 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.30 Bez objawów somatycznych
F31.31 Z objawami somatycznymi
F31.4 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
F31.7 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
F37.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone
F32 Epizod depresyjny
F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.00 Bez objawów somatycznych
F32.01 Z objawami somatycznymi
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
F32.10 Bez objawów somatycznych
F32.11 Z objawami somatycznymi
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne
F32.9 Epizod depresyjny, nie określony
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
F33.00 Bez objawów somatycznych
F33.01 Z objawami somatycznymi
F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
F33.00 Bez objawów somatycznych
F33.01 Z objawami somatycznymi
F33.2 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod ciężkiej depresji, bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nie określone
F34 Uporczywe (utrwalone 1 ) zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0 Cyklotymia
F34.1 Dystymia
F34.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.00 Mieszany epizod afektywny
F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.10 Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)
F39 Zaburzenia nastroju (afektywne) nie określone

F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0 Agorafobia
F40.00 Bez napadów paniki
F40.01 Z napadami paniki
F40.1 Fobie społeczne
F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9 Zaburzenia lękowe w postaci fobii BNO
F41 Inne zaburzenia lękowe
F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku 1 (lęk paniczny) [epizodyczny lęk napadowy]
F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 Zaburzenia lękowe, nie określone
F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (natrętne rytuały)
F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane
F42.8 Inne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
F42.9 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, nie określone
F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F43.0 Ostra reakcja na stres
F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe
F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
F43.20 Krótka reakcja depresyjna
F43.21 Reakcja depresyjna przedłużona
F43.22 Reakcja mieszana lękowo-depresyjna
F43.23 Głównie z zaburzeniami innych emocji
F43.24 Głównie z zaburzeniami zachowania
F43.25 Z mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji
F43.28 Z innymi określonymi objawami dominującymi
F43.8 Inne reakcje na ciężki stres
F43.9 Reakcja na ciężki stres, nie określona
F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.0 Amnezja dysocjacyjna
F44.1 Fuga dysocjacyjna
F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3 Trans i opętanie
F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5 Drgawki dysocjacyjne
F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.80 Zespół Gansera
F44.81 Osobowość podwójna mnoga
F44.82 Przejściowe zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
F44.88 Inne określone zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone
F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.0 Zaburzenie somatyzacyjne (z somatyzacją)
F45.1 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane
F45.2 Zaburzenie hipochondryczne
F45.3 Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną
F45.30 Serce i układ krążenia
F45.31 Górny odcinek przewodu pokarmowego
F45.32 Dolny odcinek przewodu pokarmowego
F45.33 Układ oddechowy
F45.34 Układ moczowo-płciowy
F45.38 Inny narząd lub układ
F45.4 Uporczywe bóle psychogenne
F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone
F48 Inne zaburzenia nerwicowe
F48.0 Neurastenia
F48.1 Zespół depersonalizacji-derealizacji
F48.8 Inne określone zaburzenia nerwicowe
F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nie określone

F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50 Zaburzenia odżywiania się
F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)
F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0 Bezsenność nieorganiczna
F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4 Lęki nocne
F51.5 Koszmary senne
F51.8 Inne nieorganiczne zaburzenia snu
F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone
F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.10 Awersja
F52.11 Brak radosnego przeżywania
F52.2 Brak reakcji genitalnej
F52.3 Zaburzenia orgazmu
F52.4 Wytrysk przedwczesny
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 Nadmierny popęd seksualny
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę
F53 Zaburzenia psychiczne związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.9 Połogowe zaburzenia psychiczne BNO
F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F55.0 Leki przeciwdepresyjne
F55.1 Leki przeczyszczające
F55.2 Leki przeciwbólowe
F55.3 Leki alkalizujące
F55.4 Witaminy
F55.5 Leki steroidowe i hormony
F55.6 Określone lekarstwa ziołowe lub ludowe
F55.8 Inne substancje nie powodujące uzależnienia
F55.9 Substancje nie określone
F59 Nie określone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

(Video) Zaburzenia psychotyczne w starszym wieku

F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
F60.0 Osobowość paranoiczna
F60.1 Osobowość schizoidalna
F60.2 Osobowość dyssocjalna
F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
F60.30 Typ impulsywny
F60.31 Typ borderline (z pogranicza)
F60.4 Osobowość histrioniczna
F60.5 Osobowość anankastyczna
F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.7 Osobowość zależna
F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
F60.9 Zaburzenia osobowości BNO
F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F61.0 Mieszane zaburzenia osobowości
F61.1 Inne zmiany osobowości
F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)
F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości
F62.9 Trwałe zmiany osobowości, nie określone
F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.0 Patologiczny hazard
F63.1 Patologiczne podpalanie (piromania)
F63.2 Patologiczne kradzieże (kleptomania)
F63.3 Trichotillomania
F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów), nie
określone
F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli
F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone
F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
F65.0 Fetyszyzm
F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny
F65.2 Ekshibicjonizm
F65.3 Oglądactwo (wojeryzm)
F65.4 Pedofilia
F65.5 Sadomasochizm
F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej
F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone
F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna)
F66.2 Zaburzenie związków seksualnych
F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone
F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne
F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)
F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

F70-F79 Upośledzenie umysłowe

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72 Upośledzenie umysłowe znaczne
F73 Upośledzenie umysłowe głębokie
F78 Inne upośledzenie umysłowe
F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego

(Video) Najbardziej SZOKUJĄCE zaburzenia psychiczne!

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji
F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy
F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy
F80.3 Nabyta afazja z padaczką (zespół Landau-Kleffnera)
F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.9 Zaburzenia rozwoju mowy i języka, nie określone
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania
F81.1 Specyficzne zaburzenie opanowania poprawnej pisowni
F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych
F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone
F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta
F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 Zespół Aspergera
F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone
F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego
F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego, nie określone

F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone
F91 Zaburzenia zachowania
F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8 Inne zaburzenia zachowania
F91.9 Zaburzenie zachowania, nie określone
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F94.0 Mutyzm wybiórczy
F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie
F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie
F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego
F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone
F95 Tiki
F95.0 Tiki przemijające
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette’a)
F95.8 Inne tiki
F95.9 Tiki, nie określone
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.0 Moczenie mimowolne nieorganiczne
F98.1 Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne
F98.2 Zaburzenie odżywiania się w niemowlęctwie i dzieciństwie
F98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
F98.4 Stereotypie ruchowe
F98.5 Jąkanie (zacinanie się)
F98.6 Mowa bezładna
F98.8 Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone

F99-F99 Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone

F99 Nie określone zaburzenia psychiczne

(Video) 8 dziwnych zaburzeń psychicznych

Podziel się ze znajomymi!

FAQs

What is the ICD-10 code for myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome? ›

The ICD-10-CM codes now include a specific code for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, G93. 32. The code applies to “myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome,” “chronic fatigue syndrome,” and “myalgic encephalomyelitis.” Providers can now select G93. 32 as a diagnostic code for ME/CFS.

How do I find my ICD-10 code? ›

ICD-10 CM Guidelines, may be found at the following website: https://www.cdc.gov/nchs/icd/Comprehensive-Listing-of-ICD-10-CM-Files.htm.

What is the ICD-10 code for lack of mental capacity? ›

Attention and concentration deficit. R41. 840 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes. The 2023 edition of ICD-10-CM R41.

Is myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome considered a disability? ›

Some people with chronic fatigue syndrome (CFS) are able to work and have a job that is flexible and meets their needs. However, if you have CFS and are unable to work, you can apply for disability benefits through the Social Security Administration (SSA).

How do you get myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome? ›

Causes of ME/CFS
 1. viral infections, such as glandular fever.
 2. bacterial infections, such as pneumonia.
 3. problems with the immune system.
 4. a hormone imbalance.
 5. your genes – ME/CFS seems to be more common in some families.

What is ICD-10 code for anxiety? ›

9 – Anxiety Disorder, Unspecified. ICD-Code F41. 9 is a billable ICD-10 code used for healthcare diagnosis reimbursement of Anxiety Disorder, Unspecified.

What is the best website for ICD-10 codes? ›

The National Center for Health Statistics ICD-10-CM Browser tool is here https://icd10cmtool.cdc.gov/ This user-friendly web-based query application allows users to search for codes from the International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) and provides instructional information ...

How do I choose the right ICD-10 code? ›

 1. Here are three steps to ensure you select the proper ICD-10 codes:
 2. Step 1: Find the condition in the alphabetic index. Begin the process by looking for the main term in the alphabetic index. ...
 3. Step 2: Verify the code and identify the highest specificity. ...
 4. Step 3: Review the chapter-specific coding guidelines.
Mar 5, 2014

What is the ICD-10 code for determination of mental status? ›

ICD-10 code R41. 82 for Altered mental status, unspecified is a medical classification as listed by WHO under the range - Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified .

What is the ICD-10 code for history of disability? ›

ICD-10 code Z82 for Family history of certain disabilities and chronic diseases (leading to disablement) is a medical classification as listed by WHO under the range - Factors influencing health status and contact with health services .

What is the ICD-10 code for intellectual disabilities? ›

ICD-10 code F79 for Unspecified intellectual disabilities is a medical classification as listed by WHO under the range - Mental, Behavioral and Neurodevelopmental disorders .

What is the ICD-10 code for mental and behavioral problem? ›

Unspecified behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence. F98. 9 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes. The 2023 edition of ICD-10-CM F98.

What is mental illness diminished capacity? ›

The diminished capacity plea is based in the belief that certain people, because of mental impairment or disease, are simply incapable of reaching the mental state required to commit a crime. This most often comes up in murder cases where the defense is trying to get a murder charge reduced to manslaughter.

What is the ICD-10 code for mild mental disability? ›

ICD-10 code F70 for Mild intellectual disabilities is a medical classification as listed by WHO under the range - Mental, Behavioral and Neurodevelopmental disorders .

What is the best job for someone with chronic fatigue syndrome? ›

Jobs that might be suited to people with Chronic Fatigue Syndrome include: Librarian jobs and similar desk jobs that are indoors, sitting and have regular hours can be more comfortable for people with CFS. In these roles, you may want to consider a part-time position if you find your condition affects you.

Can I get SSDI for chronic fatigue syndrome? ›

Chronic fatigue syndrome is not a condition that qualifies someone for Social Security benefits. He or she needs to prove to the Social Security Administration that the symptoms make meaningful work impossible.

What is the life expectancy of someone with chronic fatigue syndrome? ›

One study suggests that the average lifespan of an ME/CFS patient is only 55.9 years, which is over 20 years less than the average U.S. lifespan. And the vast majority of patients—75 to 85 percent—are women.

Is myalgic encephalomyelitis a mental illness? ›

ME has been formally classified as a neurological disorder by the World Health Organisation since 1969. ME as a neuro-immune-muscle disease had been established by Ramsay in the 1950s. In the 1970s UK psychiatrists McEvedy and Beard reclassified the disease as a psychiatric disorder of mass hysteria (2).

Is myalgic encephalomyelitis the same as fibromyalgia? ›

They're both considered central sensitivity syndromes, with both involving fatigue, pain, and cognitive dysfunction. Chronic fatigue syndrome (also called myalgic encephalomyelitis or ME/CFS) is more often tied to immune-system abnormalities than fibromyalgia. And fibromyalgia is generally more painful than ME/CFS.

How do you test for myalgic encephalomyelitis? ›

There's no test for myalgic encephalomyelitis or chronic fatigue syndrome (ME/CFS), but there are clear guidelines to help doctors diagnose the condition. A GP should ask you about your medical history and give you a physical examination.

What are 3 symptoms of anxiety disorders? ›

These can include:
 • feeling tense, nervous or unable to relax.
 • having a sense of dread, or fearing the worst.
 • feeling like the world is speeding up or slowing down.
 • feeling like other people can see you're anxious and are looking at you.

What are the 6 major types of anxiety disorders? ›

There are several types of anxiety disorders, including generalized anxiety disorder, panic disorder, specific phobias, agoraphobia, social anxiety disorder and separation anxiety disorder.

What are the 5 symptoms of generalized anxiety disorder? ›

How Do You Know if You Have GAD?
 • Excessive Worry. Excessive worry is a hallmark sign of generalized anxiety disorder. ...
 • Trouble Sleeping. Half of people with GAD experiencing trouble falling asleep or staying asleep. ...
 • Muscle Tension or Pain. ...
 • Nausea or Indigestion. ...
 • Intolerance for Uncertainty.
Apr 24, 2018

What is the most popular ICD? ›

Perhaps it's not surprising that the most-billed ICD code in America was for F41. 1—generalized anxiety disorder. This diagnosis has been the top-billed code in 2021, and even back in 2019 and 2017 as well.

Who owns ICD codes? ›

ICD-10 codes were developed by the World Health Organization (WHO) . ICD-10-CM codes were developed and are maintained by CDC's National Center for Health Statistics under authorization by the WHO.

What is the difference between ICD and ICD-10? ›

ICD-9-CM codes are very different than ICD-10-CM/PCS code sets: There are nearly 19 times as many procedure codes in ICD-10-PCS than in ICD-9-CM volume 3. There are nearly 5 times as many diagnosis codes in ICD-10-CM than in ICD-9-CM. ICD-10 has alphanumeric categories instead of numeric ones.

What are the 5 main steps for diagnostic coding? ›

A Five-Step Process
 • Step 1: Search the Alphabetical Index for a diagnostic term. ...
 • Step 2: Check the Tabular List. ...
 • Step 3: Read the code's instructions. ...
 • Step 4: If it is an injury or trauma, add a seventh character. ...
 • Step 5: If glaucoma, you may need to add a seventh character.

Which ICD-10 code goes first? ›

Coding conventions require the condition be sequenced first followed by the manifestation. Wherever such a combination exists, there is a “code first” note with the manifestation code and a “use additional code” note with the etiology code in ICD-10.

What is the difference between ICD-10-PCS and ICD CM? ›

The main differences between ICD-10 PCS and ICD-10-CM include the following: ICD-10-PCS is used only for inpatient, hospital settings in the U.S., while ICD-10-CM is used in clinical and outpatient settings in the U.S. ICD-10-PCS has about 87,000 available codes while ICD-10-CM has about 68,000.

What is diagnosis code for mental disorder? ›

Mental, Behavioral and Neurodevelopmental disorders F01-F99.

What are the 11 categories of mental disorder in the ICD-10? ›

NEW MENTAL, BEHAVIOURAL AND NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS IN THE ICD‐11
 • Catatonia. ...
 • Bipolar type II disorder. ...
 • Body dysmorphic disorder. ...
 • Olfactory reference disorder. ...
 • Hoarding disorder. ...
 • Excoriation disorder. ...
 • Complex post‐traumatic stress disorder. ...
 • Prolonged grief disorder.
Jan 2, 2019

What is mentally challenged ICD 9? ›

ICD-9-CM Diagnosis Code 319 : Unspecified intellectual disabilities.

What is the ICD-10 Family history intellectual disability? ›

Family history of intellectual disabilities

Z81. 0 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes. The 2023 edition of ICD-10-CM Z81. 0 became effective on October 1, 2022.

What is the ICD-10 code for learning disability unspecified? ›

ICD-10 Code for Developmental disorder of scholastic skills, unspecified- F81. 9- Codify by AAPC.

What disorder is under intellectual disability? ›

Some mental health, neurodevelopmental, medical and physical conditions frequently co-occur in individuals with intellectual disability, including autism spectrum disorder, cerebral palsy, epilepsy, attention-deficit hyperactivity disorder, impulse control disorder, and depression and anxiety disorders.

What are the 4 levels of intellectual disability? ›

Classification of intellectual disability

The terms mild, moderate, severe and profound may be used to describe the severity of a person's intellectual disability.

What is the ICD-10 code for intellectual and psychoeducational psychological test? ›

Psychological Tests, Intellectual and Psychoeducational

ICD-10-PCS GZ12ZZZ is a specific/billable code that can be used to indicate a procedure.

What is the ICD-10 for observation for suspected mental and Behavioural disorders? ›

ICD-10 code: Z03. 2 Observation for suspected mental and behavioural disorders.

What are mental Behavioural or neurodevelopmental disorders ICD 11? ›

In the ICD-11, the category 'neurodevelopmental disorders' includes (1) disorders of intellectual development, (2) developmental speech or language disorders, (3) autism spectrum disorders (ASD), (4) developmental learning disorders, (5) developmental motor coordination disorder, (6) attention deficit hyperactivity ...

What is the ICD-10 for behavioral symptoms? ›

ICD-10 code R46. 89 for Other symptoms and signs involving appearance and behavior is a medical classification as listed by WHO under the range - Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified .

What are signs of being mentally unstable? ›

Symptoms
 • Feeling sad or down.
 • Confused thinking or reduced ability to concentrate.
 • Excessive fears or worries, or extreme feelings of guilt.
 • Extreme mood changes of highs and lows.
 • Withdrawal from friends and activities.
 • Significant tiredness, low energy or problems sleeping.
Dec 13, 2022

What are the 7 main mental disorders? ›

Many people also experience stigma, discrimination and violations of human rights.
 • Anxiety Disorders. ...
 • Depression. ...
 • Bipolar Disorder. ...
 • Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) ...
 • Schizophrenia. ...
 • Eating Disorders. ...
 • Disruptive behaviour and dissocial disorders. ...
 • Neurodevelopmental disorders.
Jun 8, 2022

How do you know if someone lacks mental capacity? ›

The MCA says that a person is unable to make their own decision if they cannot do one or more of the following four things:
 • Understand information given to them.
 • Retain that information long enough to be able to make the decision.
 • Weigh up the information available to make the decision.

What is the ICD for emotional disability? ›

ICD-10 code F98. 9 for Unspecified behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence is a medical classification as listed by WHO under the range - Mental, Behavioral and Neurodevelopmental disorders .

What is the ICD for severe mental retardation? ›

F72 Severe mental retardation

Approximate IQ range of 20 to 34 (in adults, mental age from 3 to under 6 years).

How is myalgic encephalomyelitis different to CFS? ›

Chronic fatigue syndrome (CFS), also known as myalgic encephalomyelitis (ME), is a chronic (long-term), complex and disabling illness that causes extreme fatigue and other symptoms that cannot be explained by any other medical condition.

Is fibromyalgia and myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome? ›

They're both considered central sensitivity syndromes, with both involving fatigue, pain, and cognitive dysfunction. Chronic fatigue syndrome (also called myalgic encephalomyelitis or ME/CFS) is more often tied to immune-system abnormalities than fibromyalgia. And fibromyalgia is generally more painful than ME/CFS.

What is the name change for myalgic encephalomyelitis? ›

Several individuals were even more critical in their reactions — suggesting that the Institute of Medicine-initiated name change effort represented another imperialistic US adventure, which began in 1988 when the Centers for Disease Control changed the illness name from myalgic encephalomyelitis (ME) to chronic fatigue ...

What is the ICD-10 for chronic fatigue syndrome 2023? ›

Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

G93. 32 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes. ICD-10-CM G93. 32 is a new 2023 ICD-10-CM code that became effective on October 1, 2022.

What happens to the brain with myalgic encephalomyelitis? ›

ME/CFS is classified as a neurological disease. This is based on neurological symptoms including mental fatigue, impaired cognition, psychomotor slowing, disturbed sleep, hypersensitivities to noise, light and smells, headache, pain and paresthesias and severe dysautonomia.

Is idiopathic chronic fatigue the same as chronic fatigue syndrome? ›

Idiopathic chronic fatigue only requires the symptom of chronic fatigue. Idiopathic chronic fatigue is more common in the elderly and becomes more common with ageing. Chronic fatigue syndrome is a neurological disease.

Does chronic fatigue syndrome show up in blood tests? ›

Now, Davis; Rahim Esfandyarpour, PhD, a former Stanford research associate; and their colleagues have devised a blood-based test that successfully identified participants in a study with chronic fatigue syndrome. The test, which is still in a pilot phase, is based on how a person's immune cells respond to stress.

Can you get disability for fibromyalgia and chronic fatigue syndrome? ›

Contrary to what you may have read elsewhere, it IS possible to be approved for Social Security Disability (SSDI) benefits with fibromyalgia (FMS) or chronic fatigue syndrome (CFS or ME/CFS), as long as you meet the Social Security Administration's criteria.

How can you tell the difference between fibromyalgia and CFS? ›

Chronic pain and fatigue are common symptoms of both fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. The difference is that, in fibromyalgia, fatigue often takes a backseat to debilitating muscle pain. In chronic fatigue syndrome, people have an overwhelming lack of energy, but also can experience some pain.

What are the two criteria that must be met for a diagnosis of chronic fatigue syndrome? ›

There exist two specific criteria that must be met for a diagnosis of CFS: (1) severe fatigue lasting six months or longer and (2) the coexistence of any four of a number of characteristic symptoms, defined as mild fever, sore throat, tender lymph nodes, muscle pain and weakness, joint pain, headache, sleep disorders, ...

What viruses cause myalgic encephalomyelitis? ›

Other infections that have been studied in connection with ME/CFS are human herpesvirus 6, enterovirus, rubella, Candida albicans, bornaviruses, mycoplasma, and human immunodeficiency virus (HIV).

What vitamin is deficient in myalgic encephalomyelitis? ›

A retrospective study of serum 25-OH (hydroxy) vitamin D levels in 221 ME/CFS patients found moderate to severe suboptimal levels, with a mean level of 44.4nmol/l (See below). Vitamin D deficiency often goes unrecognised and can cause bone or muscle pain and muscle weakness. It can co-exist with ME/CFS.

What kind of doctor diagnoses myalgic encephalomyelitis? ›

Doctors might refer patients to see a specialist, like a neurologist, rheumatologist, or a sleep specialist, to check for other conditions that can cause similar symptoms.

Videos

1. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - webinar TwójPsycholog
(TwojPsycholog)
2. 10 przerażających zaburzeń psychicznych [TOPOWA DYCHA]
(Topowa Dycha)
3. Depresja / Mania - choroba afektywna dwubiegunowa. Dr med. Maciej Klimarczyk, psychiatra, seksuolog
(Maciej Klimarczyk)
4. Schizofrenia. Dr med. Maciej Klimarczyk - psychiatra
(Maciej Klimarczyk)
5. choroby i zaburzenia psychiczne ICEBERG (część 1)
(szarykot)
6. Depresja, zaburzenia nastrojów - odczarowanie tabu! - ROZMOWY GREEN CANOE - Piotr Bucki #3
(GREEN CANOE)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 05/29/2023

Views: 5957

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.